...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Svensk sammanfattning av IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2022

statistik solel sverige

Svensk sammanfattning av IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2022

INSTALLERAD SOLCELLSEFFEKT

Den svenska solcellsmarknaden växte under 2022. Under året installerades 798,1 MW, vilket motsvarar en ökning på 59% jämfört med de 499,7 MW som installerades under kalenderåret 2021. Den totala installerade effekten vid 2022 års utgång var således 2 394,4 MW.

Skatteavdraget för grön teknik, höga elpriser och undantag i IKN-förordningen för interna lågspänningsnät är ett par faktorer som antas ha påverkat marknadsutvecklingen positivt. Den förvärrade prisbilden under 2021 och 2022 (se nästa sida) har varit tillfällig och betraktas inte särskilt hämmande för 2023 års utveckling. Däremot förväntas det ekonomiska läget ha en inbromsande effekt på investeringsviljan och således marknadsutvecklingen på kort sikt framåt.

Den 2 374,6 MW nätanslutna solcellskapacitet som fanns installerad vid årsskiftet producerar uppskattningsvis 1 968 GWh per år, motsvarande ungefär 1% av Sveriges årliga elkonsumtion. Solelen står därför än så länge för en liten del av Sveriges elproduktion.

Total installerad solcellseffekt i Sverige

Tidigare år har solcellsstödets databas legat till grund för marknadssegmentering och prisuppgifter. På grund av att solcellsstödet har avslutats finns inte längre den datakällan och ingen detaljerad marknadssegmentering har kunnat göras för år 2022. Vad som kan konstateras är att de decentraliserade systemen fortsätter att dominera marknaden. 759,4 MW decentraliserad solkraft installerades 2022, motsvarande en 70% ökning jämfört med 2021 då 445,5 MW distribuerad solkraft installerades. I det centraliserade segmentet installerades 37,2 MW år 2022, vilket däremot innebär en minskning med 29% jämfört med de 52,3 MW solparker som anslöts till elnätet år 2021. Detta tros till största del bero på förseningar i ett par solparksprojekt som kopplades in på elnätet under de första månaderna av 2023 i stället för i det sista kvartalet 2022, men också på komponentsbrist i den globala värdekedjan och ekonomisk instabilitet.

PRISUTVECKLING

Den tidigare nedåtgående pristrenden för solcellssystem i Sverige bröts under 2021 och 2022. Utvecklingen är inte unik för Sverige och kan främst härledas till störningar i den globala värdekedjan, höga fraktkostnader och inflation. Hårdvaruprisema var särskilt höga under första halvan av 2022 för att sedan sjunka i slutet av 2022 och in i 2023. Den här variationen syns inte i rapporten eftersom installatörer fått uppskatta ett typiskt medelpris under året. Prisuppgifterna i rapporten är nämligen i år endast baserade på enkätundersökningar till svenska installatörer, jämfört med tidigare år då databasen över beviljade projekt för statligt investeringsstöd var en källa till prisstatistik.

Enkätundersökningen visar att prisuppgången är högst för privata solcellssystem, där priset ökade till 19,1 kr/W (28%) för mindre villasystem (5 kWp).

Priserna för kommersiella system ökade till 15,3 kr/W (26%) i det mindre storleksintervallet (15 kWp) och till 11.3 kr/W (9%) i det större (100 kWp). Priset på solcellsparker ökade till 9,0 kr/W (19%).

INDUSTRI

Med konkurs och nedstängning av flera av de svenska solcellsmodulfabrikerna under 2010 och 2011 minskade både antalet aktörer och arbetsplatser inom produktionsindustrin dramatiskt. Under 2022 producerades det endast 2,1 MW solcellsmoduler i Sverige, där 0,6 MW är kiselmoduler och 1,5 MW är tunnfilmsmoduler. Båda tillverkare har planer på att utöka produktionen i framtiden.

Därtill finns det flera svenska företag med fokus på andra systemkomponenter eller nya solcellstekniker som stadigt utvecklas och växer. I Sverige finns även flertalet forskargrupper som forskar både på solcellsteknologier, solkraftens roll i energisystemet och olika tillämpningar för solceller.

Modultillverkare

I takt med ökade installationsvolymer i Sverige ökar också antalet arbetstillfällen inom installation och försäljning. Vidare blir den svenska branschen allt bredare då fler aktörer med andra kärnverksamheter, som elbolag och fastighetsägare, ökar sin aktivitet inom solel.