...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Förslag till att slopa bygglov för solceller

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Regeringen har under början av 2018 lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte längre ska krävas något bygglov för att installera solceller eller solfångare under förutsättningen att monteringen följer byggnadens storlek och form.

Nulägesbeskrivning

I Sverige har ungefär hälften av landets kommuner särskilda riktlinjer vad gällande bygglov för just installation av solceller. Att söka bygglov är därför associerat med extra kostnader och besvär. Detta är några av de medverkande krafterna till att folk faktiskt ger upp och struntar i att installera solcellerna. Ett exempel på detta är Hörby kommun där kommunens befolkning till stor del tvekar på att installera solceller. Motioner på att avveckla bygglovet för installation av solceller har tidigare skickats in som förslag till kommunen, men avslagits. Gert Nygren (SPI) ser det därför som självklart att bygglovet för att installera solceller på en- och två bostadshus inom kommunen ska tas bort. Han menar samtidigt på att föreslagen gäller privatpersoner och inte exempelvis installationer på mer kommersiella byggnader, där en bygglovsprövning fortfarande kan fylla sitt syfte.

Motivering

Även bostad -och digitaliseringsminister, Peter Eriksson menar på att desto mindre krångel som krävs vid installationerna, ju attraktivare och enklare blir de att utföra. Han anser att tidigare byråkratiska besvär både hindrar och gör folk ointresserade av att implementera denna typ av förnyelsebara energilösningar. Byråkratin har även en inverkan på den statliga byggnadsnämnden och rättsväsendet som måste hantera och döma allt fler ärenden av denna sort. Bygglovet går således i motsatt riktning mot målet att försöka öka den nuvarande byggnads-och användningsmängden av solceller i landet.

Enkelhet och smidighet är därav starkt bidragande faktorer till den förnyelsebara energins möjlighet till fortsatt expansion hos privatpersoner. Genom att ta bort bygglovet för solceller och solfångare avlastas alltså både rättsväsendet och byggnadsnämnderna samtidigt som det skapas fler incitament för att implementera förnyelsebar energi såsom solceller på fasader och byggnader.

Källhänvisning

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/

https://solarregion.se/om-solenergi/solceller/maste-jag-soka-bygglov/

https://www.nyteknik.se/energi/regeringen-slopa-bygglov-for-solceller-6833250

http://www.skd.se/2018/01/15/vill-ta-bort-bygglov-for-solceller/

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-bygglov-for-solceller/

http://www.hantverkarna.se/nyheter/2018/2/22/bygglov-for-solceller-och-solfangare-forsvinner/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fritt-fram-att-fanga-sol-utan-lov/Paneltaket logo