...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Fossilfritt Sverige som mål för 2040!

Krav för fossilfritt energiförsörjande

Nyteknik skriver i flera av sina artiklar om de utmaningar som Sverige står inför mot att klarar målet om ett fossilfritt land fram till 2040. Målet har blandannat fem av åtta riksdagspartier tidigare ställt sig bakom där det nu frågas hur målen ska nås. Sweco har, på uppdrag av Skellefteå Kraft, räknat på vad som krävs för att nå målet i utsatt tid. Swecos experter menar exempelvis på att det behövs en dubblering av dagens investeringstakt där omställningen till den förnyelsebara energins olika energislag blir central. En stor del av investeringarna kommer alltså att bli i nyproduktion, men också inom investeringar i elnät och energilager. Nedmonteringen av kärnkraften kommer alltså ställa allt högre krav på upprustningen av vatten, vind och solenergi.

Fossilfritt och solenergi

Kopplat till just solenergin diskuteras det hur den i framtiden ska stå för 10 % av Sveriges elanvändning. I Varberg finns solcellsparken Solsidan. Denna park ägs av Varberg energi och har en storlek på sex hektar, vilket gör den till en av de största i landet. Parken innehåller 9300 paneler med en beräknad energiproduktion på 3 Gwh el per år. Detta motsvarar ungefär elanvändningen för 250 villor. För att det 10 % målet ska bli verklighet menas det på att det behövs cirka 4700 liknande solcellsparker menar Paneltaket.

Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi menar dock på att utbyggnaden av solkraft främst kommer att ske på hustak. Det är i dagsläget helt enkelt mer ekonomiskt försvarbart att ansluta en privat solcellsanläggning till det egna elkonsumtionssystemet. Anders Rundqvist menar också på att elen får ett högre värde genom egenkonsumtion kontra säljas till det allmänna nätet. Hustaken är dessutom tomma ytor som enkelt kan utnyttjas. Även andra är optimistiska till att nå målet i utsatt tid, eller tidigare. Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP, menar på att det är möjligt att nå målet om 10 % tidigare än 2040. Hon bedömer dock att det är under förutsättningarna att regelverken förändras. Främst innefattar detta en förändring av reglerna för energiskatt, där solcellsanläggningarna enklare skulle kunna expanderas och därmed fördela med sig av energin till andra byggnader.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns många aktörer som spelar en central roll i den utveckling som sker. Det krävs att förändring och nytänkande sker på offentlig men också privat nivå. Paneltaket ser därför det som både spännande och roligt att vara en del utav den resa som sker mot framtidsmålet om en 100% förnyelsebar energiförsörjning, där solenergin och solcellerna blir en central del av arbetet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/opinion/tuffa-beslut-kravs-for-ett-hallbart-energisystem-6879331

https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-priset-for-100-procent-fornybar-el-6879456

https://www.nyteknik.se/energi/sverige-behover-4-700-solcellsparker-6879360Paneltaket logo