...
4,6 Google recensioner
4.6/5

Grön skatteväxling – en potential för solenergin!

Förnyelsebar energi

Uttrycket grön skatteväxling har blivit ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt i tider med hållbarhet, förnyelsebara energi och klimatångest. Läs Paneltaket senaste artikel om det nedan.

Grön skatteväxling och dess innebörd

Grön skatteväxling innebär kort och gott att miljövänligt arbete ska gynnas och miljöfarligt arbete ska missgynnas. Det som främst diskuteras är ett förhöjt skattetryck på aktiviteter och utsläpp som är miljöförstörande. Exempelvis kan detta innefatta beskattning av avfallsförbränning och kemikalier. På andra sidan den gröna skatteväxlingen ska de miljövänliga, samhällsnyttiga aktiviteterna belönas med skattesänkningar. Detta har bland annat innehållit förslag på olika former av gröna bonusar för bilar med biobränsle eller det så kallade ”bonus-Malus-systemet.” Bonus Malus innebär att nya bilar med höga utsläpp blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare. Ett annat diskussionsområde är den hållbara energiförsörjningen, där solenergin är central. Här diskuteras främst hur förändrade skattesatser kan bli en del av den gröna skatteväxlingen.

Solenergiskatten som ett hinder för grön skatteväxling

Den tidigare solenergiskatt som fanns i landet slopades till stor del under 2017. Detta innebar en sänkning från 29,02 öre till 0,5 öre per kWh. Minskningen innefattade anläggningar med gemensam toppeffekt på över 255 kW. Reduktionen kunde ses som en del av en grön skatteväxling där större aktörer fått fler incitament att investera i solenergin. Skattereduktionen gäller dock endast för el som inte matas in på det allmänna nätet. Elproduktion för allmänheten från en gemensam anläggning på över 255 kW beskattas därför fortfarande med 34,7 öre per förbrukad kWh.

Ett vidare steg skulle därför vara att helt och hållet slopa den solenergiskatt som finns för de större aktörerna. Detta tycker Paneltaket skulle ge ytterligare incitament för investeringar men också skapa en mer fördelaktig bild av Sverige som ett hållbart land. Slopad skatt och en fördelaktig hållbar energipolitik banar ett mycket bättre sätt väg för en mer förnyelsebar energihållning i landet. De större aktörerna blir också i slutändan de som ger mest kapacitetskraft, vilket ger bättre siffror för den förnyelsebara elproduktionen i relation i procent till andra el-alternativ. För att kunna öka den mängd förnyelsebar energi som produceras, behöver det alltså bli så fördelaktigt som möjligt för de stora aktörerna där vi arbetar aktivt. Att slopa solenergiskatten kan därför göra Sverige till ett mer modernt och hållbart föregångsland för resterande delar av världen.

Det finns därför fortfarande en del arbete som Sverige kan göra innan en grön skatteväxling blivit verklig i praktiken. Vad som kan sägas är att solenergin och solceller blir en självklar viktig faktor i detta arbete. Det skall förhoppningsvis leda till att det skall bli en självklarhet med solceller vid nybyggnation. Här blir förflyttningen mot en mer grön skatteväxling ett fortsatt steg för ett mer hållbart svenskt samhälle. Ett samhälle där miljöbovar straffas och där miljöarbetare gynnas!

Källhänvisning

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.mp.se/politik/ekonomi-och-skatter

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/ekonomi-och-skatter/gron-skattevaxling

http://fores.se/gron-skattevaxling/Paneltaket logo