Solcellsstödet oförändrat i övergångsbudgeten för 2019!

Solcellsstödet i praktiken

Paneltaket är glada att meddela att det nuvarande solcellsstödet på 30 % kommer att finnas med i den övergångsbudget som föreslagits för 2019 av den rådande regeringen. Detta innebär alltså en för tillfälligt oförändrad nivå av bistånd som distribueras till solcellsinvesterare. I praktiken innefattar detta 975 miljoner kronor som under det 2019 ska delas ut till de som ansökt och står i kör för stödet. Då kön uppgår till en gemensam kostnad av lite drygt en miljard kronor så kommer alla som för tillfället sökt att få sina anslag beviljade under det kommande året. Samtidigt föreslås det även i övergångsbudgeten att stödet ska sänkas för nästkommande år. Detta inkluderar 535 miljoner kronor för 2020 och endast 10 miljoner kronor för 2021.

Övergångsregeringens befogenheter

Vad gällande besluten så har en övergångsregering dock begränsade befogenheter när de sammanställer en budget för kommande år. Budgeten måste helt enkelt utgå ifrån tidigare riksdagsbeslut, vilket innebär att politiskt färgade förslag som inte röstats igenom inte heller ska beaktas. Budgeten ämnar därför genomföra riksdagsbesluten för 2018 istället för att verka som en reformbudget. Övergångsbudgeten ska alltså endast säkerställa att den statliga verksamheten kan vara ett fortsatt fungerande organ till dess att en ny regering tillsatts. Därmed är det inte säkert att de nuvarande mål biståndssiffror som lagts för 2020 och 2021 kommer att bli verklighet.

Det finns alltså generellt en väldigt utbredd positiv inställning till sol-el bland de flesta politiska partier i Sverige. Utan solcellsstödet skulle solenergin utveckling i Sverige på ett sätt kunna beskrivas som endast marknadsstyrd. Nu får utvecklingen en tvådelad väg där solenergins utveckling både styrs av marknaden och av budgeten. Att solcellsstödet kommer finnas kvar en tid till kan ses som positivt för Paneltaket och såklart de aktörer som vill in på marknaden. Solcellsstödet skapar incitament att vidare investera i solenergi och installera solceller och solpaneler. Det fortsatta Solcellsstödet för 2019 blir alltså en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete mot allt mer solenergi.

Källhänvisning

http://www.solelkommissionen.se/debattartiklar/solcellsstodet-med-i-overgangsbudgeten/

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/budgeten-for-2019-pa-fem-minuter/Paneltaket logo

Solpanelsföretaget skapat ur en vision!

Paneltaket grundades av Martin Johnsson för 18 månader sedan. Martin har en bakgrund i en rad teoretiska utbildningar såsom industriell ekonomi, magister i maskinteknik med produktutveckling och en managementutbildning. Med tidigare arbetserfarenhet inom större koncerner med fokus på sälj, teknik och projektledning var han redo att ta steget från denna typ av verksamhet med långsamma och tröga processer mot något nyare och spännande. Han var trött på byråkratin som finns i större koncerner, där det också i många fall är svårt att se resultatet av sina egna prestationer.
”Ett exempel är att det bokas möte för att gå igenom vad vi ska göra på nästa möte”, som Martin beskriver det. Redan här kan tankarna om att starta eget och köra sitt eget race ha vuxit fram. Detta  var något som slutligen skulle resultera i just solpanelsföretaget Paneltaket. En stor bidragande faktor också var det redan brinnande intresset för miljö, klimat, energi, framtida lösningar och att arbeta för ett högre syfte. Detta kombinerat med god förståelse inom affärsutveckling, marknad, teknik och ekonomi gav ett ganska självklart val utav bransch.

Martin menar dock att han länge haft en klar vision om att ha ett starkt och rakt syfte med sitt arbete. Han vill också ha något som känns meningsfullt i hjärtat och själen, där han länge specifikt tänkt i tankar kring just klimat och miljöåtervinning. Att ”go back to basics” med kundmöten, offerter och snabba beslut och förändringar skulle därför tillsammans med hans tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter inom olika viktiga delar av företagsspektrumet bli den summa som skapade förverkligandet av Paneltaket.

Solpanelsföretaget – startat av en tillfällighet

Paneltaket kan sägas ha startat till viss del utav en ren slump där dess inledande period var aningen suddig. Martin beskriver det inledande arbetet som väldigt impulsivt med effektivt arbete, något som till stor del speglar hans egna karaktär. Ursprungstanken med solpanelsföretaget var dock unikt. Denna innehöll egentligen försäljning av solcellsanläggningar i form av mindre parker där företag kunde investera i dess gemensamma pott. Dessvärre stötte idén på en rad juridiska och komplicerade problem som skulle göra starten trög. Grundtanken är dock inte helt avfärdad, där den förhoppningsvis kan bli realitet  i framtiden.

Således blev det istället en verksamhet som skulle fokusera på just konsultering och installation av solpaneler och solceller till privata och offentliga aktörer. Den största utmaning med att starta Paneltaket blev istället att faktiskt hitta och få beviljat företagsnamnet. 21 stycken namnförslag gick igenom patentverket innan ”Paneltaket” blev verklighet. Vad som dock bör sägas är att klimatet och hjälpen för att starta eget i Sverige var och är väldigt framåt och stödjande. Förutom själva namnet fanns det därför inga större problem med att få Paneltakets verksamhet att rulla på.

Solenergibranschen- utmaningar och lärdomar

Inledningsvis var största fokuset främst att hitta kunder och bygga en säljbas. Martin menar på att han haft stor nytta av sina tidigare erfarenheter vad gällande exempelvis säljprocesser, bygga affärsrelationer, skriva offerter och andra faktorer kopplat till ekonomi och kundnytta. Dessa ser han också som Paneltakets främsta konkurrensmedel.; Professionellt bemötande, skräddarsydda lösningar med kundnytta, högt fokus på projektledning och kontinuerlig relation istället för direkt sälj. Kunden ska helt enkelt inte behöva oroa sig för någonting, utan kraven ska tillmötesgå och förhoppningsvis överträffas!

Samtidigt beskriver han hur arbetet inte varit helt enkelt. Likt andra branscher innehåller solenergibranschen en rad rutiner och regler som ska följas. De främsta utmaningarna har därför varit att lära sig arbetsgången och dess kringliggande processerna. Martin menar på att han nu efter en period gått från att gissa till att veta i många avseenden. Ett av hans tips gällande småföretagande är att ha koll på sin likviditet, så att in-och utbetalningar synkroniserar jämnt. en annan viktig lärdom är att veta var en kan vända sig för att få hjälp med olika processer i verksamheten. Exempelvis fick Paneltaket stöd av företaget Ekonomistyrning med ekonomin, Kraftpojkarna som leverantörer och Solgruppen Norden för sina installationer. Att ta hjälp av andra gjorde därmed att verksamheten flöt på relativt bra.

Framtida tankar för solpanelsföretaget

Vidare kan det sägas att Paneltaket har gått enligt plan med de 3 mål som sattes i början av uppstarten. Några av dessa var att få referenser från olika 5 typer av kunder vad gällande verksamhetens solcellsprojekt. Detta var referenser som privat, företag, kommun, lantbruk och BRF. Även att öka omsättningen och fortsätta tro på affärsplanen för att gå in i år 2. Martin ser därför positivt på framtiden. Den främsta visionen blir därför att fortsätta ha roligt på jobbet och leverera högkvalitativa bra lösningar. Förutom detta kan en idé om ökad tillväxt, fler anställda och större projekt synas i horisonten. År två är 10 MSEK i omsättning, tre anställda och större anläggningar än 100 kW, allt detta är taget efter halva året vilket är ett gott tecken. Nu har han även involverat sig som delägare eller helägare i tre andra bolag. Dessa är Solar Teknik, Solgruppen Norden AB och Mendrino AB, han håller sig alltså sysselsatt. Martin avslutar vårt samtal med att säga;

”Vem vet, förhoppningsvis har vi även inom några år skapat den solcellspark som var ursprungsplanen.”

Paneltaket logo