Statusen för solcellsstöd och slopat bygglov för solpaneler

I en tid med ovisshet vad beträffar regeringssituationen, kan frågor gällande den förnyelsebara energin bli oklara. Solcellsstöd och bygglov för solpaneler är exempel på två av de frågor som hamnat på tapeten i den politiska debatten.

Solcellsstöd som ett politiskt diskussionsområde i budgetgenomgångarna enligt Paneltaket AB

De olika politiska partierna i landet är relativt oense om solcellsstödet framtida existens. Den budget som gick vinnande ur budgetstriden var Moderaternas budget som fick stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna yrkar om ett sänkt solcellsstöd från 915 miljoner till 475 miljoner för det kommande året. De vill dessutom sänka stödnivån till 15 %, en nivå som moderaternas stödjande partier egentligen vill ha lägre. Energimyndigheten beskriver hur ansökningar för över 1000 miljoner kommit in för 2019. Med en halvering av budgettillskottet skulle detta innebära att en stor del ansökande inte får det stöd som de tänkt sig.

Parallellt kan en sänkt stödnivå från 30 till 15 procent faktiskt innebära att nästan alla ansökningar blir bekräftade vilket är bra på det sättet enligt Paneltaket. Den planerade stödnivån blir här istället halverad, vilket innebär att aktören får 15 procent av sin installation subventionerad, i jämförelse med de tidigare 30 procenten. Även Energimyndigheten diskuterar hur administrationen av solcellsstödet kan förändras och förbättras. Detta inkluderar bland annat effektivare administrationssystem, enklare tillgänglighet att söka samt mer personal som sköter ansökningarna. Med dessa lösningar hoppas energimyndigheten kunna sänka de nuvarande långa ledtider som finns på att få sitt ansökan beviljad.

Samtidigt som budgetröstningen faktiskt gått igenom så blir det svårt att göra praktiska förändringar till dess att en regeringen tillträtt helt. Regeringen måste ändra i förordningen för att en förändring ska ske, något som övergångsregeringen knappast lär vara intresserad av. Därmed är det väldigt oklart ifall om och när denna förändring faktiskt blir av. En förändring i det nuvarande solcellsstödet skapar en annan situation på marknaden, där den tidigare subventionen delvis eller helt får tas ur solcellskalkylerna. Paneltaket uppfattar solcellsstödet framtida existens och synen på ett behov av stöd som investeringsincitament som ett intressant diskussionsområde. Här kan stödet sättas i relation till den positiva pris-och teknikutveckling som sker på marknaden.

Glada besked om slopat bygglov för solceller

På bygglovsfronten kan det samtidigt levereras allt mer klara besked. Sommaren 2018 röstade riksdagen igenom förslaget om ett allt mer slopat bygglov för solceller. Förslaget innebar att installationer som följer byggnaders detaljplan blir fria från att söka bygglov. Detta inkluderar även byggnader vars utseende förändras markant. Därmed blir det nu istället centralt att kontrollera så att installerade solcellsmoduler inte strider mot detaljplanen. Om solcellsmodulerna inte följer regeln om detaljplan och PBL (plan- och bygglag) riskerar fastighetsägaren att få en föreskrift om förändrad eller avlägsnad installation.

Detta kan dock se som små detaljer i ett större sammanhang, där alternativet hade kunnat vara bygglov för alla installationer. Det slopade bygglovet minskar helt enkelt byråkratiska processer och onödiga steg i installationskedjan som kan hindra aktörer från att investera i solenergin. Paneltaket ser därför det relativa slopade bygglovet för solceller som ett positivt steg för solenergin i landet. Det kan beskrivas som ännu en faktor som förflyttar vårt land till ett allt mer förnyelsebart samhälle, trots de oklarheter som fortfarande råder bland våra stadsstyrande!

Källhänvisning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-villaagare-kan-bli-utan-solcellsbidrag

https://www.nyteknik.se/premium/risk-att-stodpengar-redan-ar-tingade

https://www.sydsvenskan.se/2018-12-12/riksdagen-rostar-om-statsbudget

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/slopat-krav-pa-bygglov

Paneltaket logo

 

Grön skatteväxling – en potential för solenergin!

Förnyelsebar energi

Uttrycket grön skatteväxling har blivit ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt i tider med hållbarhet, förnyelsebara energi och klimatångest. Läs Paneltaket senaste artikel om det nedan.

Grön skatteväxling och dess innebörd

Grön skatteväxling innebär kort och gott att miljövänligt arbete ska gynnas och miljöfarligt arbete ska missgynnas. Det som främst diskuteras är ett förhöjt skattetryck på aktiviteter och utsläpp som är miljöförstörande. Exempelvis kan detta innefatta beskattning av avfallsförbränning och kemikalier. På andra sidan den gröna skatteväxlingen ska de miljövänliga, samhällsnyttiga aktiviteterna belönas med skattesänkningar. Detta har bland annat innehållit förslag på olika former av gröna bonusar för bilar med biobränsle eller det så kallade ”bonus-Malus-systemet.” Bonus Malus innebär att nya bilar med höga utsläpp blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare. Ett annat diskussionsområde är den hållbara energiförsörjningen, där solenergin är central. Här diskuteras främst hur förändrade skattesatser kan bli en del av den gröna skatteväxlingen.

Solenergiskatten som ett hinder för grön skatteväxling

Den tidigare solenergiskatt som fanns i landet slopades till stor del under 2017. Detta innebar en sänkning från 29,02 öre till 0,5 öre per kWh. Minskningen innefattade anläggningar med gemensam toppeffekt på över 255 kW. Reduktionen kunde ses som en del av en grön skatteväxling där större aktörer fått fler incitament att investera i solenergin. Skattereduktionen gäller dock endast för el som inte matas in på det allmänna nätet. Elproduktion för allmänheten från en gemensam anläggning på över 255 kW beskattas därför fortfarande med 34,7 öre per förbrukad kWh.

Ett vidare steg skulle därför vara att helt och hållet slopa den solenergiskatt som finns för de större aktörerna. Detta tycker Paneltaket skulle ge ytterligare incitament för investeringar men också skapa en mer fördelaktig bild av Sverige som ett hållbart land. Slopad skatt och en fördelaktig hållbar energipolitik banar ett mycket bättre sätt väg för en mer förnyelsebar energihållning i landet. De större aktörerna blir också i slutändan de som ger mest kapacitetskraft, vilket ger bättre siffror för den förnyelsebara elproduktionen i relation i procent till andra el-alternativ. För att kunna öka den mängd förnyelsebar energi som produceras, behöver det alltså bli så fördelaktigt som möjligt för de stora aktörerna där vi arbetar aktivt. Att slopa solenergiskatten kan därför göra Sverige till ett mer modernt och hållbart föregångsland för resterande delar av världen.

Det finns därför fortfarande en del arbete som Sverige kan göra innan en grön skatteväxling blivit verklig i praktiken. Vad som kan sägas är att solenergin och solceller blir en självklar viktig faktor i detta arbete. Det skall förhoppningsvis leda till att det skall bli en självklarhet med solceller vid nybyggnation. Här blir förflyttningen mot en mer grön skatteväxling ett fortsatt steg för ett mer hållbart svenskt samhälle. Ett samhälle där miljöbovar straffas och där miljöarbetare gynnas!

Källhänvisning

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.mp.se/politik/ekonomi-och-skatter

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/ekonomi-och-skatter/gron-skattevaxling

http://fores.se/gron-skattevaxling/Paneltaket logo

Året som har gått för Paneltaket och solenergin

Martin Johnsson på tak som ska installeras med solceller.

Vi vill börja med att önska alla våra kunder, samarbetspartners, nära och kära en god fortsättningen med förhoppningar om en härlig start på 2019. Det föregångna året var minst sagt både intressant och spännande för solenergin och vår verksamhet på Paneltaket.

Det föregångna årets bedrifter och utmaningar

Väldigt mycket har hänt på ett år. Det pågående arbetet för en allt mer hållbar förnyelsebar energiförsörjning växer så det knakar. Vi har bland annat installerat totalt 1 000 kW, alltså 1 MW under just 2018, vilket ger en ungefärlig gemensam utvinning på 1 000 000 kWh för våra kunder. Solceller, batterier och datoriserade styrsystem utvecklas ständigt och blir både billigare och effektivare. Detta är något som gynnar både kunder, leverantörer och samhälle.

Även internt i vår verksamhet har mycket skett, där samarbeten och expansion varit i fokus. Vi har exempelvis öppnat upp två nya kontor, och fått tillskott i vår arbetsstyrka. Ett samarbete med Solgruppen Norden AB som primär installationspartner har också hunnits med. Detta ser vi som väldigt positivt för det kommande året. För att utöka vår verksamhets olika solenergitjänster har även Solar-Teknik blivit en del av oss. Solar-Teknik levererar främst solfångarpaket för villor, fritidshus och andra byggnader.

Samtidigt har externa faktorer i viss mån skapat frågetecken kring solenergins framtid i Sverige. Det som främst funnits i åtanke har varit regeringssituationen. Här har det bland annat funnits oroligheter kring solcellsbidraget fortsatta existens. Vad som här är viktigt och nämna är att priset för solceller, styrsystem och batterier minskat mångdubbelt de senaste tio åren. I samband med att utveckling för solenergiprodukter därför förbättras och priserna minskar sjunker behovet av ett faktiskt solcellsstöd!

Året som vi har framför oss

Vi ser därför väldigt positivt på det som komma ska och den tid vi har framför oss. Solenergibranschen i Sverige spås gå en växande marknad till mötes. Vi ser även hur elbilens utveckling blir allt mer påtaglig och hur priserna pressas ner till nivåer likt en del förbränningsbilar. Även behovet av energilagring ökar där en stor omställning av batterilagren kommit inom räckhåll. Här kan exempelvis batterilagring på både individnivå och hos kraftverken tänkas slå igenom i samband med att priserna sjunker. Nästa generation av mjukvaror i form av allt mer användarvänliga styrningsmedel för den privata solenergi utvecklas också. Här inkluderats exempelvis mer FreeWare, det vill säga gratisprogram men också enkla kraftfulla datorer som typen Raspberry PI. Dessa mer effektiva och ekonomiskt försvarbara styrningar via internet möjliggör enkel energioptimering och effektivisering för aktören. Produkter som rör den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergi får alltså ta allt större plats i samhället och hos den vardagliga konsumenten.

Personligen vill vi fortsätta leverera helhetslösningar av våra produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi vill fortsätta expandera vår verksamhet med högre installationsskapacitet och aktivitet. Vi vill också anställda fler hungriga och motiverade personer som vill arbeta i en expansiv bransch. Slutligen vill vi också fortsätta att ha väldigt kul på jobbet och motiveras och glädjas åt alla de vi hjälpt och hjälper med just solenergi. Vi välkomnar därför 2019 med öppna armar och hoppas att det blir ett spännande år med utmaningar, aktivitet och glädje.

 

Summering av det föregångna och det kommande året

  • Paneltaket har installerat totalt 1000 kW under 2018. Detta har givit en  utvinning på 1 000 000 kWh.
  • Två nya kontor har öppnats upp och det har skett tillskott i arbetsstyrkan.
  • Ett samarbete med Solgruppen Norden AB  och en sammanslagning med Solar-Teknik har blivit verklighet.
  • Solcellers, batteriers och styrsystems pris har minskat 10 gånger de senaste tio åren, detta gör solcellsstöd mindre relevant.
  • Solcellsbranschen spås ha en extremt växande marknad i Sverige trots solcellsstödet är osäkert.
  • Elbilens utveckling förbättras och är snart i samma prisklass som förbränningsbilar.
  • Användarvänliga styrningsmedel för privat bruk utvecklas allt mer.
  • Paneltakets mål för det kommande året är dubbla antalet kW gentemot 2018, högre aktivitet och fler anställda.
  • Målet är också att fortsätta ha roligt på jobbet och hjälpa fler till en mer förnyelsebar energiförsörjning!Paneltaket logo