Konstgjord molekyl för lagring av solenergi!

Nyteknik med flera skriver hur forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har tagit fram en konstgjord molekyl för lagring av solenergi.

Molekyl för energilagring

Den molekyl som används har namnet norbornadien och är en typ av vätska. Forskarna har modifierat den konstgjorda molekylen vilket gör att den förändras vid just exponering av solljus. Här bryts molekylens dubbelbindningar ner till plats för enkelbindningar. Detta gör att energi sedan kan lagras i kemisk form i molekylen. Samtidigt menar de på att arbetet med att identifiera alternativa metoder för solenergilagring påbörjades redan i början av 2010-talet. År 2013 kunde forskarna lagra energi i det kostsamma ämnet rutenium. Men norbornadien blev nu istället en mer ekonomisk försvarbar kolbaserad molekyl.

Norbornadien kan vidare lagra energi från solljuset i rumstemperatur och kräver ingen utrymmeskrävande isolering. Vätskan har dessutom möjlighet att lagra energi under en lång tid och tar väldigt lite plats. Energin frigörs genom en katalysator, där processen blir omvänd och värmen lösgörs. När molekylen frigjorts sin värme återgår den till ursprunglig form. Detta gör att molekylen kan återanvändas flera gånger. Genom att energi lagras i vätska, kan molekylen och dess energi också på ett enkelt och logistikmässigt effektivt sätt transporteras och sparas i den miljö där den behövs.

Potential för konstgjord molekyl

Molekylen har testats ihop med solfångare, där 1,1 % av solenergin som togs tillvara av solfångarna kunde lagras i molekylerna. Detta kan låta som en väldigt liten andel, men det är en ökning från 0,1 % för fyra år sedan. Lagringsmöjligheten har alltså under denna period ökat med 100 gånger. Att därför fortsätta utveckla molekyltekniken kan ge allt större lagringspotential i framtiden. Kasper Moth-Poulsen, forskare på Chalmers menar dessutom på att det körts 140 stycken energilagrings-cykler utan att material förlorats eller degradering av molekylen skett.

Samtidigt menar han på att det lär ta några år innan privatpersoner kan dra nytta av tekniken. Det krävs mer forskning på tekniken och teknologin måste fungera helt rätt innan den implementeras på hustak. Paneltaket ser därför norbornadien-molekylen fortsatta utveckling som en intressant väg att följa. Potentiella framtida tekniker banar redan nu vägen för goda investeringar. Desto fler möjligheter och tekniker som på effektivt och enkelt sätt kan lagra solenergi, desto mer kan solenergi också implementeras som en allt mer central aktör i den allmänna energikonsumtionen.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/konstgjord-molekyl-lagrar-solenergi-i-flytande-form-6834846

https://www.nyteknik.se/premium/ny-teknik-kan-lagra-solenergi-i-18-ar-6934743

https://www.dalakraft.se/nyhetsbrev/supermolekylen-som-lagrar-solenergiPaneltaket logo

SolarEdge – växelriktare för säkra och effektiva solpaneler!

Växelriktare av typen SolarEdge har genom dess finess blivit allt vanligare vid installationer av solpaneler. Även vi på Paneltaket är certifierade installatör och använder därför tekniken vid våra solpanelsinstallationer!

SolarEdge- Växelriktare i praktiken

Ur ett teoripraktiskt perspektiv kan SolarEdge-systemet beskrivas utifrån tre delar. Växelriktaren i systemet ska likt andra växelriktare omvandla likström från solpanelerna till växelström. Växelriktaren är liten och estetisk då den endast sköter själva omvandlingen av strömmen. Denna del kan därför kallas för en omvandlare eller inverter. Resterande viktiga funktioner sköts av systemet andra del, kraftoptimeraren. Optimeraren installeras för att hantera de olika solcellerna individuellt. Optimeraren är därför till för att individuellt styra solceller att fungera optimalt. Detta gör att solcellerna också agerar utifrån dess individuella förutsättningar och inte störs av de andra solcellernas förhållanden. Optimeraren fungerar också som en säkerhetsåtgärd, där den automatisk stänger ner cellerna vid olika nödsituationer samt gör att det endast är 1 Volt i slingan vilket skapar säkerhet för alla handhavare.

Slutligen bidrar optimerarna med ständig information till aktören om de individuella solcellernas elproduktion. Optimeraren skapar därför goda förutsättningar för systemet tredje del, kontrollsystemet. Kontrolleringen kan ske i vilken digital apparat som helst, där SolarEdge kopplas via en app till det trådlösa nätverket. Här kan sedan aktören mäta och se sin egen el-produktion, identifiera eventuella problem och skaffa sig en god överblick över sitt system.  För att systemet ska fungera optimalt måste alltså aktören använda sig av både omvandlaren och optimeraren. Här finns kontrollsystemet sedan med för en mer översiktlig effekt.

SolarEdge kontra traditionella system

SolarEdge- systemets främsta fördel ur ett elproduktionsperspektiv är dock dess anpassning till den individuella solcellen. I traditionella solpanelssystem brukar växelriktaren beskrivas som ”hur den aldrig är starkare än panelens svagaste länk.” Detta innebär att den svagaste länken i solcellskedjan skapar en negativ skaleffektiv på resterande delen av panelen. Självklart finns det olika anledningarna till att en viss solcell kanske inte når upp till samma kapacitet som sina närliggande grannar. Det kan bero på exempelvis externa faktorer såsom smuts, snö, skugga med mera.

Vad SolarEdge-tekniken därför gör är att hantera varje solcell individuellt i panelen. Den fungerar därför inte som en optimerare åt bara panelen som helhet utan också som en optimerare till varje liten del i kedjan. Detta innebär att bristande sol till specifika solceller inte får någon negativ effekt på resterande panel. SolarEdge blir därför väldigt effektiv i exempelvis skogsområden, där delar av hustaket kan vara skuggad under delar av dagen eller skuggan utav en flaggstång ifrån grannen.

I jämförelse med traditionella solceller blir säkerhetsskillnaderna också stora. En vanlig solpanel är energifylld och innehåller stora mängder volt när solen fortfarande tittar fram. Det SolarEdge- systemet gör, är att helt stänga av sig när optimeraren eller nätet av avstängt. Detta gör att ett skydd byggs för både eventuella installatörer, brandmän och fasaden.

Solaredge ifrån Paneltaket är även mycket kostnadseffektivt då solaredge växelriktare är ibland halva kostnaden till skillnad ifrån traditionella system vilket gör att om man investerar i växelriktare med optimerare ifrån Paneltaket och Solaredge får man mer för pengarna.

SolarEdge som en ständigt pågående process

Vi på Paneltaket är därför glada över att vara certifierade installatör och användare av detta system. Med SolarEdge kan vi generera effektivare, säkrare och bättre anläggningar till våra kunder som får helintegrerade system med installation, kontroll och starka optimerade solceller. SolarEdge är också ett system som är under ständig utveckling. Detta gör att nya och mer moderna funktioner ständigt tillkommer som kan förbättra och effektivisera våra solenergiprodukter. Vi är därför väldigt måna om att hänga med i SolarEdges utveckling för att hitta användbara och moderna lösningar till våra kunders behov!

Paneltaket logo

Fossilfritt Sverige som mål för 2040!

Krav för fossilfritt energiförsörjande

Nyteknik skriver i flera av sina artiklar om de utmaningar som Sverige står inför mot att klarar målet om ett fossilfritt land fram till 2040. Målet har blandannat fem av åtta riksdagspartier tidigare ställt sig bakom där det nu frågas hur målen ska nås. Sweco har, på uppdrag av Skellefteå Kraft, räknat på vad som krävs för att nå målet i utsatt tid. Swecos experter menar exempelvis på att det behövs en dubblering av dagens investeringstakt där omställningen till den förnyelsebara energins olika energislag blir central. En stor del av investeringarna kommer alltså att bli i nyproduktion, men också inom investeringar i elnät och energilager. Nedmonteringen av kärnkraften kommer alltså ställa allt högre krav på upprustningen av vatten, vind och solenergi.

Fossilfritt och solenergi

Kopplat till just solenergin diskuteras det hur den i framtiden ska stå för 10 % av Sveriges elanvändning. I Varberg finns solcellsparken Solsidan. Denna park ägs av Varberg energi och har en storlek på sex hektar, vilket gör den till en av de största i landet. Parken innehåller 9300 paneler med en beräknad energiproduktion på 3 Gwh el per år. Detta motsvarar ungefär elanvändningen för 250 villor. För att det 10 % målet ska bli verklighet menas det på att det behövs cirka 4700 liknande solcellsparker menar Paneltaket.

Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi menar dock på att utbyggnaden av solkraft främst kommer att ske på hustak. Det är i dagsläget helt enkelt mer ekonomiskt försvarbart att ansluta en privat solcellsanläggning till det egna elkonsumtionssystemet. Anders Rundqvist menar också på att elen får ett högre värde genom egenkonsumtion kontra säljas till det allmänna nätet. Hustaken är dessutom tomma ytor som enkelt kan utnyttjas. Även andra är optimistiska till att nå målet i utsatt tid, eller tidigare. Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP, menar på att det är möjligt att nå målet om 10 % tidigare än 2040. Hon bedömer dock att det är under förutsättningarna att regelverken förändras. Främst innefattar detta en förändring av reglerna för energiskatt, där solcellsanläggningarna enklare skulle kunna expanderas och därmed fördela med sig av energin till andra byggnader.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns många aktörer som spelar en central roll i den utveckling som sker. Det krävs att förändring och nytänkande sker på offentlig men också privat nivå. Paneltaket ser därför det som både spännande och roligt att vara en del utav den resa som sker mot framtidsmålet om en 100% förnyelsebar energiförsörjning, där solenergin och solcellerna blir en central del av arbetet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/opinion/tuffa-beslut-kravs-for-ett-hallbart-energisystem-6879331

https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-priset-for-100-procent-fornybar-el-6879456

https://www.nyteknik.se/energi/sverige-behover-4-700-solcellsparker-6879360Paneltaket logo